[./partow.html]
[./siavoshnama.html]
[./bozorgdasht.html]
[./shahdokht.html]
[./siavosh.html]
[./peyvand.html]
[../index.html]
[./2009.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Siavosh chon-in goft k’æz bam-dad                       Bi-ayæm konæm hær che Shæh kærd yad
Gær eydun ke færman-e Shah in bovæd                 Az an pæs mæ ra ræftæn ain bovæd    
Mæn in-æk be pish-e to stadeæm                           Del o jan be fær-man-e to dadeæm
Bær an san rævæm k' æm to fær-man dæhi             To Shah-e jæhan-dari o mæn ræhi

           Shah Nameh
           Ferdowsi